اعضای اصلی

COM_FABRIK_ORDERشماره عضویت نام نام خانوادگی عکس زبان اعتبار عضویت
8900100 مرتضی کاظمی نشاط images/ITIA-Members-Images/Morteza-Neshat.jpg آلمانی
انگلیسی
فعال
8900102 ابراهیم حقیقی images/ebrahim-haghighi.jpg انگلیسی فعال
8900103 سعید مشایخی images/saeed mashayekhi.jpg آلمانی فعال
8912101 مرضیه یوسفلی
ژاپنی غیر فعال
8912102 نیلوفر عزتی
انگلیسی فعال
8912103 زهرا صمدی منجیلی
انگلیسی غیر فعال
8912104 فاطمه دهقانی کجائی
انگلیسی غیر فعال
8912105 مهناز عبدی
انگلیسی غیر فعال
8912106 مینا خازنی
انگلیسی غیر فعال
8912107 ملیکا پیر علی
انگلیسی غیر فعال