مترجمانگرامي براي دريافت پوشش هاي بيمه اي قابل ارائه، مطالب و نكات زير را بدقت ملاحظه فرماييد:

  

تعريف اهل قلم :   

بر اساس ماده 2 آئين نامه اجراي وظايف و تبيين ساختار اهل قلم، اهل قلم از سه گروه : مؤلفان، مترجمان و مصححان تشكيل مي شوند كه در حوزه هاي هنري مكتوب (داستان، شعر، نقد) علوم انساني، علوم كاربردي و علوم محض فعاليت داشته و اثر مكتوب و چاپ شده داشته باشند. بنابراين گروه هاي: خطاطان، عكاسان، تذهيب كاران، طراحان، روزنامه نگاران، خبرنگاران، تصويرگران، ويراستاران و  مقاله نويسان از دايره اهل قلم خارج مي شوند.

تبصره 1: مقاله نويسان دايره المعارف ها و دانشنامه ها در صورتي كه حداقل 30000 كلمه مطلب نوشته و منتشر كرده باشند، از مصاديق اهل قلم به شمار مي آيند.

 تعريف پديدآورنده و اثر:  

به موجب قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (مصوب سوم آذرماه 1348 مجلس شوراي اسلامي) به مؤلف و مصنف و هنرمند Aپديدآورنده  و به آنچه از راه دانش يا هنر و با ابتكار آنان پديد مي آيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن بكار رفته، Aاثر اطلاق مي شود

 پديدآورندگان محترم حوزه كتاب توجه فرمائيد :

1-   از آنجا كه معيار ارائه خدمات به پديدآورندگان حوزه كتاب فقط از طريق بانك اطلاعاتي خانه كتاب ميسر خواهد بود. ارائه پرينت فهرست آثار (قابل دريافت از واحد اطلاع رساني اين موسسه) در زمان مراجعه پديدآورندگان  به واحد اهل قلم  جهت اخذ هر يك از خدمات مشروحه بالا  الزامي مي باشد.

2-   در صوت عدم دسترسي به واحد اطلاع رساني ارائه كپي فرم اعلام وصول هر يك از كتب الزامي است.

3-   شما پديدآورنده محترم مي توانيد براي دستيابي به هريك ازخدمات اهل قلم پس از مطالعه دقيق بخش مربوطه با در دست داشتن مدارك مورد نياز با مراجعه به بخش فرهنگي ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان يا استان محل سكونت خود يا در صورت سكونت در تهران با مراجعه به موسسه خانه كتاب واحد اهل قلم اقدام به تشكيل پرونده نمايند.

4- شما مي توانيد جهت كنترل اطلاعات خود از طريق جستجو در بخش پديدآورندگان همين سايت اقدام نمائيد. در صورت مغايرت ميتوانيد از طريق مراجعه حضوري به  بخش اطلاع رساني و ارائه مستندات( فرم اعلام وصول و اصل كتاب) نسبت به تصحيح اطلاعات آثار خود اقدام نمائيد.

همكاري شما پديدآورنده محترم در تكميل بانك اطلاعات پديدآورندگان ياريگر ما در ارائه خدمات مذكورخواهد بود.

معرفي جهت استفاده از تسهيلات بيمه تامين اجتماعي اهل قلم

معرفي پديدآور بر اساس دستور العمل اجرايي بيمه تامين اجتماعي پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري مصوب شوراي برنامه ريزي صورت مي پذيرد.

      هدف : بهره مند شدن از امكانات تامين اجتماعي به منظور افزايش رفاه اجتماعي پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنری 

      سياست ها :

-   حمايت دولت از پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري در قالب پرداخت درصدي از هزينه هاي بيمه و براساس مقررات بيمه تامين اجتماعي حرف و مشاغل آزاد

-   زير پوشش قراردادن پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري از زمره مشمولان تامين اجتماعي با حداقل دستمزد و حقوق اعلام شده از سوي شوراي عالي كار

-   زير پوشش قراردادن پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري از زمره مشمولان تامين اجتماعي با در نظر گرفتن ارئه تسهيلات، فوت و از كارافتادگي

 

      شرايط عمومي مشمولان طرح بيمه تامين اجتماعي  

      - پديدآورندگان  بايد فاقد هرگونه پوشش بيمه اي باشند.

تبصره 1 : آندسته از پديدآورندگاني كه از قبل، مشمول بيمه حرف و مشاغل آزاد بوده و سابقه پرداخت حق بيمه دارند، با احتساب سنوات گذشته طبق مقرارت مشمول اين طرح قرار مي گيرند

تبصره 2 : در بدو شمول پديدآورندگاني كه قبلا داراي سابقه پرداخت حق بيمه نزد سازمان تامين اجتماعي مي باشند، بر اساس ضوابط سازمان تامين اجتماعي به سنوات مقرر آنان افزوده مي شود

-       پديدآورندگان در بدو شمول بايد حداقل 18 سال سن تمام داشته باشند

-       در بدو شمول براي زير پوشش قرار گرفتن در اين طرح، سن پديدآورندگان زن