گزارش تصویری پیش نشست مجمع عمومی انجمن مترجمان ایران - چهارشنبه 18 اسفند سال 1389 ساعت 16:30 لغایت 19:30

در نخستین نشست غیر رسمی و دوستانه انجمن مترجمان ایران پس از تاسیس در وزارت کشور و ثبت در روزنامه رسمی، قریب هفتاد تن از مترجمان سراسر کشور از جمله مترجمان مبرز کتبی و شفاهی از زبانهای گوناگون و نیز مترجمان پیشکسوتی نظیر میررحیم رئیس زاده، فریبرز مجیدی، داوود حیدری و دکتر رضا فاضل حضور داشتند.

در این گردهمایی، کلیه مترجمان بر ضرورت تشکیل یک سازمان مردم نهاد و متولی ساماندهی، اشتغالزایی و بکارگیری مترجمان سراسر کشور تاکید و از تاسیس انجمن صنفی مترجمان ایران ابراز خشنودی کردند.

مجموعه فرهنگی خاقانی واقع در خیابان سمیه تهران

مرتضی کاظمی نشاط، رئیس انجمن مترجمان ایران

دکتر رضا فاضل، عضو هیات رئیسه انجمن مترجمان ایران

ابراهیم حقیقی، نایب رئیس انجمن مترجمان ایران

فریبرز مجیدی از پیشکسوتان ترجمه

محمد حسن هادی، بازرس انجمن مترجمان ایران

جلسه پرسش و پاسخ