بازرس

 

محمدحسن هادی

ماده ١٨- مجمع عمومي عادي يک نفر را بعنوان بازرس اصلي و يک نفر را بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يکسال انتخاب خواهند نمود.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلا مانع است.

وظايف بازرس يا بازرسان بشرح زير است:

 

  • بررسي کليه اسناد و اوراق مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
  • مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش از عملکرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي
  • گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

ماده٢٠- کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد توسط هيات مديره ، جهت بررسي در دسترس بازرس/بازرسان قرار گيرد.

 

 

 

 

 

بازرس:

محمد حسن هادی