انجمن صنفی مترجمان  ایران، عضو فدراسیون جهانی مترجمان (FIT)

ITIA is a member of International Federation of Translators (FIT)