مجمع عمومی

ماده9: مجمع عمومي، عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري در انجمن است که به صورت عادي يا فوق‌العاده تشکيل مي‌شود.

ماده10: مجمع عمومي عادي با رعايت تشريفاتِ مندرج در ضميمه، سالي يک بار در آبان‌ماه تشکيل خواهد شد. براي رسميت جلسه حضور نصف به علاوه يک نفر اعضاي پيوسته و براي تصويب هر موضوع، راي موافق اکثريت اعضاي حاضر ضرورت دارد. در صورتي که در دعوت نخست، تعداد حاضران به حد نصاب نرسيد، جلسه دوم با فاصله پانزده روز تشکيل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسميت خواهد يافت. مجمع عمومي عادي ممکن است به طور فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيئت مديره يا يک‌سوم کل اعضاي پيوسته تشکيل مي‌شود.

ماده11: وظايف مجمع عمومي عادي:

  • انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس يا بازرسان

  • استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس يا بازرسان

  • تعيين خط مشي کلي انجمن

  • بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره

  • تعيين ميزان وروديه، حق عضويت سالانه، تصويب ترازنامه و بودجه انجمن

  • تعيين روزنامه‌اي کثيرالانتشار براي درج آگهي‌ها و دعوتنامه‌هاي انجمن

ماده 12: مجمع عمومي فوق‌العاده با رعايت تشريفاتِ اعلام در روزنامه رسمي، مشابه مجمع عمومي عادي و با شرايط زير تشکيل خواهد شد:

١) با درخواست هيئت مديره يا بازرس/بازرسان ٢) با درخواست يک‌سوم اعضاي انجمن

تبصره1: دعوت براي مجمع عمومي فوق‌العاده کتبي خواهد بود و حداقل تا دو هفته قبل از تشکيل آن به اطلاع اعضا خواهد رسيد.

تبصره2: رسميت يافتن مجمع عمومي فوق‌العاده، همان شرايط مجمع عمومي عادي را خواهد داشت.

تبصره3: تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده با حداقل، دو‌سوم موافق از مجموع آراي حاضران در جلسه، معتبر خواهد بود.

ماده 13: وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده:

١) تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه، ٢) بررسي و تصويب انحلال انجمن، ٣) عزل هيئت مديره

تبصره : عزل هيئت مديره بايد با اطلاع وزارت کشور در دستور کار مجمع قرارگيرد.

ماده14: مجامع عمومي را هئيت رئيسه‌اي مرکب از يک رئيس، يک منشي و دو ناظر اداره مي‌كنند.

تبصره : اعضاي هيئت رئيسه با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهند شد.

تصاوير زير مربوط است به نخستين نشست مجمع عمومي انجمن در باشگاه شهروندان جوان، دوشنبه ٢٤ بهمن ماه ١٣٨٤