هیات مدیره

ماده15: انجمن داراي هيئت مديره‌اي مرکب از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل خواهد بود.

تبصره1: شعبات انجمن در مراکز استان‌ها توسط هيئت مديره‌اي مرکب از سه‌نفر که از سوي اعضاي شعبه انتخاب و با تصويب هيئت مديره مرکزي منصوب مي‌شوند، اداره خواهند شد و اعضاي اين هيئت‌ها طبق دستورالعمل هيئت مديره مرکزي فعاليت خواهند كرد. حد نصاب تاسيس شعبه پانزده نفر عضو است که در صورت محقق‌نشدن آن، نمي‌توان دفتر يا نمايندگي داير كرد.

تبصره2: جلسات هيئت مديره با حضور نصف به علاوه يک اعضا رسميت خواهند يافت و تصميمات متخذه با اکثريت آراي موافق معتبر خواهند بود.

تبصره3: اعضاي هيئت مديره، حداکثر يک هفته بعد از انتخاب، تشکيل جلسه داده و از بين خود يک رئيس، يک نايب رئيس، يک خزانه دار و دو نفر عضو هيئت رئيسه را انتخاب خواهند كرد. حدود اختيارات آنها را آيين‌نامه مشخص مي‌كند.

تبصره4: شرکت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

تبصره5: در صورت استعفا، فوت يا سلب شرايط، از هر يک از اعضاي هيئت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده هيئت مديره، به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد كرد.

تبصره6: هيئت مديره علاوه بر جلساتي که به طور مرتب و حداقل هر سه هفته يک بار تشکيل خواهد داد، بنا به ضرورت با دعوت کتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس، جلسه فوق‌العاده خواهد داشت. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تماس تلفني به منظور تشکيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز خواهد بود.

اعضاي هيات موسس انجمن صنفي مترجمان ايران (1387-1382)
- مرتضي كاظمي نشاط
- ابراهيم حقيقي
- سعيد مشايخي
- دكتر رضا فاضل
اعضاي هيات مديره و بازرس دور اول (1390-1387)
- مرتضي كاظمي نشاط (رئيس)
- ابراهيم حقيقي (نايب رئيس)
- سعيد مشايخي (خزانه دار)
- دكتر رضا فاضل (عضو هيات مديره)
- فاطمه فرزانه (عضو هيات مديره)
- محمدحسن هادي (بازرس)
اعضاي هيات مديره و بازرس دور دوم (1393-1390)
- مرتضي كاظمي نشاط (رئيس)
- ابراهيم حقيقي (نايب رئيس)
- سعيد مشايخي (خزانه دار)
- فاطمه فرزانه (عضو هيات مديره)
- ابوالفضل محمدي (عضو هيات مديره) - استعفاء
- محمدحسن هادي (بازرس)

رئيس:

مرتضی کاظمی نشاط

 

سوابق

آقای نشاط

نايب رئيس:

ابراهيم حقيقي

 

آقای ابراهیم حقیقی

   

خزانه دار

مریم خیری پور لنگرودی

 

سوابق

مریم خیری پور لنگرودی

عضو هیات مدیره:

علیرضا الله بخشی

 

سوابق

علیرضا الله بخشی

عضو هیات مدیره

سوسن چراغچی

 

سوابق