عضو هیات مدیره

سوسن چراغچی

  • فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  • اشتغال رسمی در سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در سمت های کارشناس حقوقی و بمدت دو سال نیز در معاونت اداره کل حقوقی و املاک سازمان.
  • مدیر دفتر ارتباطات و همکاری های بین المللی مدت بمدت سه سال از بهمن 1389 تا بهمن 1392
  • همکاری با پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
  • انجام پژوهشهای حقوقی در حوزه میراث فرهنگی شامل ترجمه  کتاب و ترجمه چندین کنوانسیون و سند حقوق بین الملل در زمینه حقوق میراث فرهنگی در نشریات مختلف و گردآوری و انتشار مجموعه قوانین و مقررات میراث فرهنگی