حقوقی

شرح وظایف :

1 . ارائه مشاوره هاي حقوقي به هيأت رئيسه انجمن

2 . روشنگري در زمينه حقوق مترجمان از طريق برگزاري نشستهاي عمومي وتخصصي و نيز انجام مصاحبه با رسانه هاي گروهي در اين خصوص

3 . تمهيد راهكارهاي حقوقي بهبود وضعيت اقتصادي و منزلت اجتماعي مترجمان کشور

4 . گردآوري منابع حقوقي حوزه ترجمه و ارائه پيشنهاد هاي حقوقي در زمينه حمايت از حقوق مادي و معنوي مترجمان به مراجع ذيربط

5 . پيگيري تخلفات اعضاء و سوء استفاده هاي احتمالي

6 . رسيدگي به شکايات وارده از داخل يا خارج از انجمن

7 . تعقيب جريانات قضايي ، مالياتي و ثبتي در کليه مراحل قانوني در محاکم ، تعيين حکم و وکيل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش با نظارت هيات رئيسه