منابع انساني و کارآفريني

شرح وظایف :

1 . تلاش در زمينه اطلاع‌رساني خاص و ايجاد ارتباط بين اعضاي تاييدشده با بازار كار ترجمه

2 . رايزني با جرايد و مطبوعات عمومي و تخصصي براي همکاري نومترجمان در ترجمه خبر، گزارش، تحليل و تفسير

3 . اداره بايگاني و دبيرخانه انجمن

4 . أخذ پروژه‌هاي ترجمه‌اي از مراكز دولتي ، خصوصي يا افراد حقيقي و نيز ناشران کتاب

5 . ارائه خدمات ترجمه ماشيني

6 . معرفي انجمن به سازمان‌ها ، مراکز و شرکت‌ها در زمينه قبول پروژه‌هاي مرتبط، سفارش‌هاي ترجمه و همچنين خدمات مشاوره‌اي

7 . مشاركت در انجام طرح‌هاي تحقيقاتي، نظارتي و اجرايي مرتبط با ترجمه

8 .تهيه و انتشار كتاب مشاغل ترجمه در داخل و خارج از ايران با همکاري بخش اجرايي امور کتاب

9 . تهيه و تنظيم فرم و صدور کارت و کد عضويت براي اعضا

10 . برگزاري آزمون‌هاي تخصصي براي ارزيابي مستمر از مترجمان معرفي‌شده به بازار کار ترجمه