هماهنگي، نظارت و ارزيابي

شرح وظایف :

1 . شناسايي نقاط قوت و ضعف انجمن و تهيه گزارشهاي ارزشيابي و تجزيه و تحليل آماري بمنظور اصلاح ، بهبود ، کمک به سياستگذاري، برنامه ريزي و تصميم گيري به هيات رئيسه

2 . پيگيري اجراي کليه مصوبات ، دستور جلسات و آئين نامه هاي داخلي هيات رئيسه

3 . تنظيم پيش نويس تفاهم نامه ها و قراردادهاي مصوب مابين انجمن و سازمانها و مراکز دولتي وخصوصي و يا افراد حقيقي با هماهنگي بخش حقوقي

4 . نظارت مستمر بر حسن اجراي برنامه ها ، طرحها ، فعاليتها ، قراردادها و تفاهم نامه هاي مصوب در انجمن و ارائه گزارش نهايي به هيات رئيسه

5 . ارائه گزارش حسب مورد به بازرس انجمن

6 . ارزيابي توانمنديهاي اعضاي مسئول در بخشهاي اجرايي و کميته هاي تخصصي و پيشنهاد تمديد مسئوليت يا انتصاب افراد جديد به هيات رئيسه

7 . دريافت و بررسي گزارشهاي فصلي و سالانه بخشهاي اجرايي، کميته هاي تخصصي و شعب استانها براي ارائه به هيات رئيسه

8 . تهيه و جمع آوري آمار و اطلاعات تخصصي و طبقه بندي شده مربوط به اعضاء و نيز پروژه ها و طرحها بمنظور تسهيل و تسريع در تصميم گيري هاي هيات رئيسه

9 . ايجاد هماهنگي با ديگر بخشهاي اجرايي در زمينه تعيين زمانبندي اجراي طرحها، الويت بندي در تامين اعتبارات مالي و پرهيز از تداخل برنامه ها با يکديگر

10 . بررسي ميزان پيشرفت فيزيکي و اعتباري طرحهاي مصوب انجمن

11 . تعيين ضوابط و معيارهاي ارزشيابي در انجمن بمنظور سنجش کمي و کيفي پيشرفتها يا رکود حاصله در اجراي مصوبه ها و پي بردن به علل و عوامل آن

12 . بررسي و تحليل برنامه کار ساليانه بخشهاي اجرايي ، کميته هاي تخصصي و شعب استانهاي انجمن با توجه به اهداف و نيز ايجاد هماهنگي بين اولويتهاي مصوب هر سال با ميزان اعتبارات مالي انجمن

توجه : اعضاي اين بخش نمي توانند همزمان عضو ساير بخشهاي اجرايي ، کميته هاي تخصصي و شعب استانهاي انجمن باشند و همچنين نمي توانند با مراکز و موسسات و شرکتهاي دولتي و خصوصي يا افراد حقيقي طرف قرارداد با انجمن، رابطه انتفاعي داشته باشند.