پيشکسوتان مشاور

شرح وظایف :

1. دريافت مشاوره، رهنمود و پيشنهادهاي مناسب به منظور پيشبرد اهداف انجمن از استادان و پيشکسوتان حوزه ترجمه در کشور

2. برقراري تعامل فزاينده با استادان فن ترجمه

3. بهره‌گيري از تجربيات استادان و پيشکسوتان ترجمه در برگزاري نکوداشت‌هاي فرزانگان ترجمه ايران

4. شناسايي استادان ترجمه براي قدرداني و الگوسازي از آنان

5. مصاحبه و انتشار مکتوب زندگينامه پيشکسوتان و صاحبنظران بزرگ ترجمه ايران و جهان