نخستين مجمع عمومی انجمن مترجمان ايران در باشگاه شهروندان جوان

 

تصاوير زير مربوط است به نخستين نشست مجمع عمومي انجمن در باشگاه شهروندان جوان، دوشنبه ٢٤ بهمن ماه ١٣٨٤