بیمه مترجمان

 

مترجمانگرامي براي دريافت پوشش هاي بيمه اي قابل ارائه، مطالب و نكات زير را بدقت ملاحظه فرماييد:

  

تعريف اهل قلم :   

بر اساس ماده 2 آئين نامه اجراي وظايف و تبيين ساختار اهل قلم، اهل قلم از سه گروه : مؤلفان، مترجمان و مصححان تشكيل مي شوند كه در حوزه هاي هنري مكتوب (داستان، شعر، نقد) علوم انساني، علوم كاربردي و علوم محض فعاليت داشته و اثر مكتوب و چاپ شده داشته باشند. بنابراين گروه هاي: خطاطان، عكاسان، تذهيب كاران، طراحان، روزنامه نگاران، خبرنگاران، تصويرگران، ويراستاران و  مقاله نويسان از دايره اهل قلم خارج مي شوند.

تبصره 1: مقاله نويسان دايره المعارف ها و دانشنامه ها در صورتي كه حداقل 30000 كلمه مطلب نوشته و منتشر كرده باشند، از مصاديق اهل قلم به شمار مي آيند.

 تعريف پديدآورنده و اثر:  

به موجب قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (مصوب سوم آذرماه 1348 مجلس شوراي اسلامي) به مؤلف و مصنف و هنرمند Aپديدآورنده  و به آنچه از راه دانش يا هنر و با ابتكار آنان پديد مي آيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن بكار رفته، Aاثر اطلاق مي شود

 پديدآورندگان محترم حوزه كتاب توجه فرمائيد :

1-   از آنجا كه معيار ارائه خدمات به پديدآورندگان حوزه كتاب فقط از طريق بانك اطلاعاتي خانه كتاب ميسر خواهد بود. ارائه پرينت فهرست آثار (قابل دريافت از واحد اطلاع رساني اين موسسه) در زمان مراجعه پديدآورندگان  به واحد اهل قلم  جهت اخذ هر يك از خدمات مشروحه بالا  الزامي مي باشد.

2-   در صوت عدم دسترسي به واحد اطلاع رساني ارائه كپي فرم اعلام وصول هر يك از كتب الزامي است.

3-   شما پديدآورنده محترم مي توانيد براي دستيابي به هريك ازخدمات اهل قلم پس از مطالعه دقيق بخش مربوطه با در دست داشتن مدارك مورد نياز با مراجعه به بخش فرهنگي ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان يا استان محل سكونت خود يا در صورت سكونت در تهران با مراجعه به موسسه خانه كتاب واحد اهل قلم اقدام به تشكيل پرونده نمايند.

4- شما مي توانيد جهت كنترل اطلاعات خود از طريق جستجو در بخش پديدآورندگان همين سايت اقدام نمائيد. در صورت مغايرت ميتوانيد از طريق مراجعه حضوري به  بخش اطلاع رساني و ارائه مستندات( فرم اعلام وصول و اصل كتاب) نسبت به تصحيح اطلاعات آثار خود اقدام نمائيد.

همكاري شما پديدآورنده محترم در تكميل بانك اطلاعات پديدآورندگان ياريگر ما در ارائه خدمات مذكورخواهد بود.

معرفي جهت استفاده از تسهيلات بيمه تامين اجتماعي اهل قلم

معرفي پديدآور بر اساس دستور العمل اجرايي بيمه تامين اجتماعي پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري مصوب شوراي برنامه ريزي صورت مي پذيرد.

      هدف : بهره مند شدن از امكانات تامين اجتماعي به منظور افزايش رفاه اجتماعي پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنری 

      سياست ها :

-   حمايت دولت از پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري در قالب پرداخت درصدي از هزينه هاي بيمه و براساس مقررات بيمه تامين اجتماعي حرف و مشاغل آزاد

-   زير پوشش قراردادن پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري از زمره مشمولان تامين اجتماعي با حداقل دستمزد و حقوق اعلام شده از سوي شوراي عالي كار

-   زير پوشش قراردادن پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري از زمره مشمولان تامين اجتماعي با در نظر گرفتن ارئه تسهيلات، فوت و از كارافتادگي

 

      شرايط عمومي مشمولان طرح بيمه تامين اجتماعي  

      - پديدآورندگان  بايد فاقد هرگونه پوشش بيمه اي باشند.

تبصره 1 : آندسته از پديدآورندگاني كه از قبل، مشمول بيمه حرف و مشاغل آزاد بوده و سابقه پرداخت حق بيمه دارند، با احتساب سنوات گذشته طبق مقرارت مشمول اين طرح قرار مي گيرند

تبصره 2 : در بدو شمول پديدآورندگاني كه قبلا داراي سابقه پرداخت حق بيمه نزد سازمان تامين اجتماعي مي باشند، بر اساس ضوابط سازمان تامين اجتماعي به سنوات مقرر آنان افزوده مي شود

-       پديدآورندگان در بدو شمول بايد حداقل 18 سال سن تمام داشته باشند

-       در بدو شمول براي زير پوشش قرار گرفتن در اين طرح، سن پديدآورندگان زن بايد كمتر از 45 سال و سن پديدآورندگان مرد بايد كمتر از 50 سال باشد

-       پديدآورندگان مشمول اين طرح كه سن مرد شصت سال و سن زن بيش از پنجاه و پنج سال باشد، چنانچه بعد از اين سن اثري را توليد و منتشر نكرده باشند، كماكان تا رسيدن به احراز شرايط مقرر جهت استفاده از حمايتهاي قانون تامين اجتماعي، در زمره مشمولان طرح خواهند بود

 

     شرايط اختصاصي مشمولان طرح بيمه تامين اجتماعي   

-       در اين طرح پديدآورندۀ كتاب به شخصي اطلاق مي شود كه حداقل 2 عنوان كتاب در سطح بزرگسال يا 3 عنوان كتاب در سطح كودك و نوجوان براي اولين بار تأليف، ترجمه، گردآوري، تهيه و تنظيم، بازنويسي، تصحيح نسخ خطي، نقد و بررسي و يا تحقيق نموده و بر اساس ضوابط انتشار كتاب آن را چاپ و منتشر نموده و در بانك اطلاعات موسسه خانه كتاب ثبت كرده باشد 

تبصره 1 : در صورتي كه فرد يك كتاب در سطح بزرگسال و يا يك كتاب در سطح كودك و نوجوان منتشر كرده باشد، مشمول اين دستورالعمل قرار مي گيرد 

تبصره 2 : پديدآورندگان برگزيده جشنواره هاي معتبر داخلي و خارجي در صورتي كه يك عنوان كتاب براساس سطر يك منتشر كرده باشند 

تبصره 3 : پديدآورندگاني كه كتابهاي دوره اي چاپ و منتشر مي نمايند، هر جلد يك عنوان محسوب مي­شود

تبصره 4 : پژوهشگراني كه نامشان در تدوين دايره المعارف ها و فرهنگ نامه ها به عنوان همكار علمي ثبت شده است

تبصره 5 : در صورتي كه يك عنوان كتاب دو يا چند پديدآور داشته باشد، همه افراد مشمول اين طرح خواهند بود

تبصره 6 : موارد زير در زمره مشمولان اين طرح محسوب نمي­شوند:

-       پديدآورندگان كتابهايي كه با عناوين نقاش، خطاط، عكاس، به اهتمام، تهيه كننده، با همكاري، تذهيب كننده، هيئت مشاوران، فيلمنامه نويس، نمايشنامه نويس، طراح، ويراستار، يادداشتهاي اول كتاب، حواشي و ترجمه مقدمه منتشر شده اند.

-       پديدآورندگان كتب آموزشي و كمك آمورشي

-       پديدآورندگان كتب تجديد چاپ شده

-       شوراي علمي يا شوراي برنامه ريزي كه بصورت مجموعه اي از نويسندگان، يك كتاب را توليد و منتشر مي كنند

-       مشمولان اين طرح از زمان تقاضاي زير پوشش قرارگرفتن، پديدآورندگاني را شامل مي شود كه از انتشار آخرين اثرشان، بيش از 10 سال نگذشته باشد

-       ادامه پوشش تامين اجتماعي پديدآورندگان منوط به استمرار فعاليت حرفه اي ايشان است. بنابراين فاصله انتشار دو اثر از زمان زير پوشش قرار گرفتن هر يك از پديدآورندگان، نبايد بيش از 5 سال تمام باشد. تشخيص و تاييد اين امر به عهده معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است

 

      مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده

-       تكميل فرم بيمه

-       تصوير تمام صفحات شناسنامه فرد اصلي (دو سري)

-       تصوير پشت و روي كارت ملي فرد اصلي (دو سري)

-       تصوير شناسنامه افراد تحت تكفل فقط صفحه اول شناسنامه (دو سري)

-       ارائه پرينت فهرست كتابهاي ثبت شده در بانك اطلاعاتي خانه كتاب

تبصره 1 : ارائه كپي فرم اعلام وصول (دو سري) به همراه اصل كتاب براي پديدآورندگاني كه امكان دريافت پرينت فهرست آثار موسسه خانه كتاب را ندارند، الزامي مي باشد

تبصره 2: براي افرادي كه" نام يا نام خانوادگي آنان بر روي جلد كتاب يا شناسنامه كتاب با نام و نام خانوادگي آنان در شناسنامه فرد مغايرت داشته باشد، و يا تخلص پديدآور در روي كتاب چاپ شده باشد " ارائه نامه ناشر جهت گواهي نام و نام خانوادگي كامل پديدآور بر روي سربرگ انتشارات با مهر و امضاء ناشر براي اين موسسه الزامي" مي باشد

 

معرفي جهت استفاده از تسهيلات بيمه تكميلي، عمر و حوادث

      زمان ثبت نام :  14  الي 25 فروردين ماه هر سال

      شرايط : دارابودن حداقل يكي از شرايط زير جهت استفاده از بيمه تكميلي الزامي مي باشد :

-       پديدآورندگان عضو صندوق حمايت از نويسندگان

-       پديدآورندگان عضو موسسه خانه كتاب

-       بيمه شدگان طرح بيمه تامين اجتماعي پديدآورندگان كتاب

      مدارك موردنياز :

-       تصوير شناسنامه فرد اصلي (دو سري)

-       تصوير شناسنامه افراد تحت تكفل (دو سري)

-       تصوير كارت ملي فرد اصلي (دو سري)

-       تصوير كارت ملي افراد تحت تکفل (دو سري)

-       2 قطعه عكس پشت نويسي شده فرد اصلي

-       اصل و تصوير فيش واريزي بمبلغ 60،000 تومان (سال 91) به ازاء هر نفر قابل واريز از طريق بانك تجارت بنام صندوق حمايت از نويسندگان به شماره شبا 318 732 062 000 000 000 180 270IR

-       در صورت تمايل به داشتن بيمه عمر و حوادث اصل و تصوير فيش واريزي بمبلغ 14،800 تومان(سال 91) به ازاء هر نفر (فقط بيمه شده اصلي و همسر) به حساب مذكور

(خسارت بيمه حادثه تا سقف 20،000،000 ريال و بيمه عمر فوت به هر علت 40،000،000 ريال مي باشد.)

تبصره 1: براي هريك از افراد اعم از بيمه شده اصلي و يا افراد تحت تكفل فيش جداگانه تهيه شود.

تبصره 2 : در صورت تمايل به داشتن بيمه عمر و حوادث براي هريك از افراد اعم از بيمه شده اصلي يا همسر فيش جداگانه تهيه شود.

تبصره 3: از آنجا كه احتمال تغيير در مبالغ واريزي و شماره حساب مربوطه هر ساله وجود دارد لذا از طريق پيامك ، سايت خانه كتاب، سايت خبرگزاري كتاب، سايت صندوق حمايت از نويسندگان و كتاب هفته نسبت به اطلاع رساني در خصوص اين ا مر (شرايط، مدارك، شماره حساب و مبالغ واريزي)  اقدام خواهد شد.

 

معرفي به صندوق حمايت از نويسندگان

      شرايط عضويت: پديدآوراني به صندوق حمايت از نويسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران  معرفي مي شوند كه حداقل داراي يك عنوان كتاب ثبت شده در بانك اطلاعاتي خانه كتاب باشند

       مدارك مورد نياز : ارائه پرينت فهرست كتابهاي ثبت شده در بانك اطلاعاتي خانه كتاب

 

نشاني خانه كتاب: تهران، خيابان انقلاب، بين خيابان فلسطين و خيابان بزرگمهر - تلفن 66414950

نشاني صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان و هنرمندان: تهران، خيابان قائم مقام فراهاني، روبروي بيمارستان تهران كلينيك، كوچه ششم، شماره 13 تلفنها 88730688 و 42713000