معرفی انجمن

 

امروزه ترجمه، اعم از كتبي و شفاهي در همه عرصه هاي زندگي اجتماعي به ويژه در حوزه پژوهش، نشر يا ديگر فعاليتهاي علمي، فرهنگي، هنري و حتي سياسي و اقتصادي در كشورمان نقش مهمي را ايفا مي كند. اكنون بخش وسيعي از متون مكتوب و محاوره ها بطور گسترده اي متكي به ترجمه از زبانهاي ديگر است. از آنجا كه كار ترجمه بعلت تنوع زبانها و موضوعات مختلف نياز به انسجام، سياستگذاري و هماهنگي دارد، خلا يك سازمان غيردولتي فعال بمنظور ساماندهي و نظام مندكردن گستره عظيم ترجمه در كشورمان احساس مي شد. از اينرو جمعي از علاقمندان كار ترجمه به منظور پركردن اين خلا به تاسيس انجمن مترجمان ايران همت گماردند.

در اين راستا هيات موسس انجمن صنفي مترجمان ايران متشكل از آقايان مرتضي كاظمي نشاط، ابراهيم حقيقي، سعيد مشايخي و دكتر رضا فاضل در تاريخ سي ام مهرماه سال ١٣٨٢ نخستين نشست خود را براي پايه گذاري اين انجمن تشكيل دادند.

انجمن صنفي مترجمان ايران داراي شماره پروانه صنفي 469/2-42/الف ، شماره ثبت 30279 و شناسه ملي 10320822781 است.

"تصویر نامه موافقت با تاسیس انجمن صنفی مترجمان ایران در تاریخ 1383/1/18"

"نامه وزارت کشور به روزنامه رسمی كشور در تاریخ 1388/05/27"

"پروانه دور اول فعاليت انجمن صنفی مترجمان ایران" - تاریخ دریافت پروانه 1388/05/27"

"روزنامه رسمی دور اول فعاليت انجمن در تاریخ 1388/06/09"

" پروانه دور دوم فعاليت انجمن صنفي مترجمان ايران - تاريخ دريافت پروانه 1391/05/01 "

"روزنامه رسمي آگهي تاسيس انجمن در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري بتاريخ 1391/07/30"

" پروانه دور سوم فعالیت انجمن صنفی مترجمان ایران - از تاریخ 1393/2/25 لغایت 1396/2/25" 

"روزنامه رسمی تغییرات هیات مدیره پروانه دور سوم انجمن - تاریخ انتشار 1396/2/2"

"روزنامه رسمی تغییرات مفاد اساسنامه انجمن صنفی مترجمان ایران - تاریخ انتشار 1396/2/2" 

"نسخه نهایی اساسنامه انجمن صنفی مترجمان ایران" 

 ايستاده از راست به چپ: ابراهيم حقيقي، سعيد مشايخي، مرتضي كاظمي نشاط
نشسته: دكتر رضا فاضل