پرداخت حق عضويت ساليانه انجمن

 

توجه: لطفا پيش از شروع فرآيند پرداخت الكترونيكي خود، بندهاي 5، 7 و 8 زيرپوشه شرايط عضويت را بدقت ملاحظه فرماييد.