ديدار هيات مديره انجمن صنفي مترجمان ايران از سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

 

انجمن صنفي مترجمان ايران در راستاي ايجاد همكاريهاي متقابل و معرفي مترجمان كوشا و متخصص به مراكز و سازمانهاي معتبر در تاريخ نوزدهم اسفند ۹۱ طي بازديد از انتشارات سمت، ديداري با جناب حجت الاسلام و المسلمين دكتر احمد احمدي، رئيس محترم سازمان سمت و عضو باسابقه شوريعالي انقلاب فرهنگي داشت. در اين ديدار كه سركار خانم دكتر فريده مهدوي دامغاني، مترجم پركار و برگزيده انجمن صنفي مترجمان ايران نيز حضور داشتند با هدف ترجمه آثار حوزه هاي علوم انساني انتشارات سمت بر شناسايي و معرفي مترجمان توانمند فارسي به زبانهاي خارجي عضو انجمن بويژه زبان عربي تاكيد شد.