شعب شهرستانها

ماده 2- انجمن در صورت لزوم مي تواند با تصويب وزارت کشور در ساير شهرهاي کشور شعبه، دفتر يا نمايندگي داير نمايد.

 تبصره 1 ماده 17 :شعب انجمن با رعايت ماده 2 اساسنامه در شهرستانها توسط هيات مديره اي مرکب از 3 نفر که از سوي اعضاي همان شعبه انتخاب و با تصويب هيات مديره مرکزي انتصاب مي شوند، اداره خواهد شد. اعضاي اين هياتها طبق دستور العمل هيات مديره مرکزي فعاليت خواهند نمود. حد نصاب تاسيس شعبه، 30 نفر عضو است که در صورت عدم حصول آن مي توان دفتر يا نمايندگي داير نمود.