هبه نامه

«هبه نامه»

از آنجا که طبق ماده 23 اساسنامه انجمن صنفی مترجمان ایران، بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا (هبه)، اعانات، قبول وصیت، وقف و نیز حق عضویت سالانه اعضاء تامین می شود و با عنایت به ماده 28 و ماهیت غیرتجاری و مجاز نبودن انجمن به انجام عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی و توجه به این نکته که از تاریخ 1392/12/20 حق عضویت انجمن صنفی مترجمان، برغم افزایش هزینه ها و تورم سالانه، تا تاریخ صورتجلسه مورخ 13/4/1400 هیات مدیره، هیچ تغییری نداشته است، بدین وسیله اینجانب.............................  دارنده شماره ملی........................شماره شناسنامه....................... صادره از ........................ به نشانی ............................................................................................................................................................کدپستی ده رقمی ................................. و شماره عضویت در انجمن (اگر صادر شده است) .............................. به عنوان «واهب»، با ابراز رضایت قلبی و در کمال صحت عقل و اختیار، مبلغ ............................  ریال به عنوان «هبه قطعی» به حساب جاری انجمن صنفی مترجمان ایران به شماره ثبت پروانه صنفی 469/2-42/الف، شماره ثبت 30279 و شناسه ملی 10320822781 به عنوان «متهب» (گیرنده مال در عقد هبه)، واریز و با تایید و امضای این «هبه نامه»، هرگونه ادعا و اعتراض بعدیِ احتمالی و حق فسخ عقد هبه را ولو به عنوان تضرر و غیره از خود سلب و ساقط می کنم.