سیاستهای محرمانه

مقدمه

از بازديد شما از سايت انجمن مترجمان ايران متشکريم. اين متن، سياست ما را در محرمانه نگاه‌داشتن اطلاعات کاربران نشان مي‌دهد. اين متن حاوي عملکرد ما در جمع‌آوري و پخش اطلاعات از سايت ما مي‌باشد. به طور خلاصه، ما از هيچ‌کدام از اطلاعاتي را که جمع‌آوري مي‌کنيم، به هيچ منظوري غير از ارائه اطلاعاتي که شما درخواست مي‌کنيد و يا اطلاعاتي که به رابطه ما و شما به عنوان كاربران ما مربوط مي‌شود، استفاده نمي‌کنيم.

 

محرمانه بودن اطلاعات کاربران

انجمن به طبيعت محرمانه اطلاعات شخصي شما از قبيل نام، آدرس پستي و پست الکترونيکي، و شماره تلفن احترام مي‌گذارد. به اين دليل که ما براي فراهم نمودن خدماتمان به برخي از اين اطلاعات نياز داريم، مسئوليت اساسي حفاظت از اين اطلاعات در برابر سوءاستفاده نيز بر عهده ماست. تمام اطلاعات از اين دست که توسط كاربران ما به ما داده مي‌شود در مکاني ايمن از دسترسي افراد غير از کارکنان تگفا نگه‌داري مي‌گردد. ممکن است ما هر چند وقت يک بار از طريق پست الکترونيکي يا تلفن با كاربرانمان درباره خدماتمان تماس بگيريم. اين کار تنها از طريقي که به محرمانه بودن اطلاعات كاربرانمان احترام گذارده شود انجام خواهد شد. هر کدام از كاربران مي‌تواند به صراحت تقاضاي کنار گذارده‌شدن از اين فهرست را با فرستادن يک نامه الکترونيکي با ما مطرح کند، و از آن پس ديگر تماسي با ايشان در اين مورد گرفته نخواهد شد. تمام كاربران امکان دسترسي به اطلاعاتي که ما در سايتمان منتشر مي‌کنيم را بدون افشاي هيج‌کدام از اطلاعات شخصيشان را دارا مي‌باشند. تگفا ممکن است چند فهرست نامه الکترونيکي را مديريت کند که کاربران بتوانند با ثبت نام در آنها اقدام به دريافت اطلاعات نمايند. آدرسهاي پست الکترونيکي ارائه‌شده توسط کاربران براي اين منظور فقط در فهرست مربوطه نگاه‌داري خواهد شد و در دسترس هيچ شخص ثالثي (اعم از حقيقي يا حقوقي) قرار نخواهد گرفت. اگر در هر زماني، کاربراني که به عضويت يک يا چند فهرست درآمده‌اند تصميم به خروج از يک يا چند فهرست بگيرند، مي‌توانند شخصاً از آن فهرست خارج گردند. ما هيچ‌گاه اطلاعات كاربرانمان را در اختيار شخص ثالثي براي مقاصد تجاري قرار نخواهيم داد، مگر هنگامي که خود مشتري به صراحت خواستار اين امر شود. با اين حال، ما تحت شرايط خاصي که قانون ايجاب مي‌کند، براي بررسي يک شکايت يا موارد ديگر، برخي از اين اطلاعات را در اختيار اشخاص ثالثي که قانون مشخص نموده‌است خواهيم گذارد.

 

مديريت وب‌سايت

سرورهاي ما به طور خودکار به جمع‌آوري، ردگيري، و پخش اطلاعات شخصي بازديدکنندگان سايت نمي‌پردازند. آنها به طور خودکار نامهاي دامنه را تشخيص مي‌دهند، ولي هيج اطلاعات ديگري از قبيل نام يا آدرس پست الکترونيکي که ما را قادر به شناسايي شخص بازديد کننده گرداند توسط سرورهاي ما مورد حمع‌آوري قرار نخواهد گرفت. علاوه بر اين، سرورهاي ما اطلاعات آماري کلي بيانگر بازديدهاي افراد از سايت ما و برخي صفحات آن را جمع‌آوري مي‌کنند. اين اطلاعات به عنوان مثال مي‌تواند تعداد بازديدها از يک صفحه خاص و يا کشور بازديدکنندگان از يک صفحه خاص باشد. اين اطلاعات توسط مهندسين سايت ما براي اطمينان يافتن از عملکرد بهينه سايت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ما ممکن است برخي اوقات اقدام به انتشار آمار کلي بازديدکنندگان از سايتمان کنيم. ولي هيچ‌کدام از اين اطلاعات منتشره امکان شناسايي فرد به فرد بازديدکنندگان را فراهم نمي‌آورد.

 

اطلاعات كاربران

ما در طي فرايند ثبت‌نام، اطلاعاتي تفصيلي از كاربرانمان جمع‌آوري مي‌کنيم. ما همچنين اطلاعات مخرمانه‌اي براي تماس با كاربرانمان جمع‌آوري مي‌کنيم که تنها به منظور پردازش داخلي و مديريت خدمات ارائه‌شده به كاربران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. چنين اطلاعاتي هيچ‌گاه بر روي وب‌سايت ما منتشر نخواهد شد، و به اشخاص ثالث (اعم از حقيقي يا حقوقي) فاش نخواهد گرديد. در طي فرايند ثبت‌نام، كاربران مي‌توانند تمايل خود را به دريافت اخبار مربوط به خدمات و محصولات جديد ما يا شرکاي ما اعلام دارند. اين اطلاعات از طريق پست الکترونيکي به ايشان ارسال خواهد گرديد. در چنين شرايطي، تمامي نامه‌هاي الکترونيکي توسط تگفا فرستاده خواهد شد، و اطلاعات تماس با كاربران در اختيار شرکاي تگفا قرار نخواهد گرفت. تگفا به هيچ وجه اطلاعات محرمانه كاربران را در اختيار هيچ شحص ثالثي (اعم از حقيقي يا حقوقي) قرار نخواهد داد، مگر تحت شرايطي که قانون تگفا را ملزم به اين کار نمايد. تگفا ممکن است برخي اوقات اقدام به فرستادن مطالبي از طريق پست الکترونيکي به كاربراني که در فهرست‌هاي نامه‌هاي الکترونيکي ثبت‌نام کرده‌اند بنمايد، که اين مطالب تنها جنبه مديريتي يا آگاهي‌رساني خواهد داشت.